Database > Heroes > Energy Researcher

Energy Researcher
Energy Researcher เป็น Hero ประเภท Ranged สามารถยิงศัตรูตอนนอนได้และสามารถคอมโบกลางอากาศได้ !!!
Weapon Skill ยิงพลังงานจากดาวเทียม บังคับทิศทางด้วยปุ่มเคลื่อนที่
Satellite Charge
Armor Skill ระเบิดพลังงานช็อคเวฟ (ไฟ / ไฟฟ้า / น้ำแข็ง)
The First Law of Thermodynamics
Helm Skill สกิล 3 แบบ ขึ้นอยู่กับเกจที่ใช้ (กันรอบทิศ / กันธาตุ / รีเจนสกิลอื่นๆ)
Analysis
Cloak Skill โยนแคปซูลพลังงานออกไป ฟื้นฟูเกจสกิลของเรา และลดเกจสกิลของศัตรูที่โดนสกิล
Energy Sticks