Database > Heroes > Project K

Project K
Project K เป็น Hero ประเภท Special ที่สามารถโจมตีศัตรูด้วยหนามและเชื้อไวรัส !!!
Weapon Skill ให้หนามโผล่ขึ้นออกมาโจมตี และ สามารถจับกุมศัตรูที่ถูกดีดขึ้นได้
Stinging Hell
Armor Skill ใช้หนามโจมตีศัตรูที่อยู่รอบๆ
Dark Instict
Helm Skill เมื่อโดนโจมตี คูลดาวน์สกิลจะรีกลับมาไวขึ้น
Madness
Cloak Skill ยิงหนามใส่ร่างกายของศัตรู
Infection