Database > Heroes > Skadi

Skadi
Skadi เป็น Hero ประเภท Special ที่ใช้น้ำแข็งในการต่อสู้ และ !!!
Weapon Skill เคลื่อนที่พร้อมนั้งบนเกล็ดน้ำแข็งแล้วทำให้เป้าหมายแข็งเป็นน้ำแข็ง
Ice Rush
Armor Skill ยิงน้ำแข็ง หลังจากนั้นจะระเบิด
Ice Time
Helm Skill สร้างน้ำแข็งขึ้นมาโจมตี
Ice Age
Cloak Skill จะทำการเสกน้ัำแข็งออกมาและโจมตีศัตรูเอง
Skadi Orb