Database > Heroes > Tao Warrior

Tao Warrior
Tao Warrior เป็น Hero ประเภท Melee ที่สามารถใช้ง้าวโจมตีศัตรูตอนนอนได้ !!
Weapon Skill เหวียงง้าว 2 รอบโจมตีรอบตัววงกว้าง
Wild Dance
Armor Skill กระแทกพลังลงบนพื้นดิน ส่งศัตรูลอยขึ้นฟ้
Sky Shatter
Helm Skill ส่งคลืนพลังลมไปข้างหน้า
Wind Shock
Cloak Skill อ่านตำราเพือรีเซ็ทคูลดาวน์สกิล
Refresh Scroll